Пользовательское соглашение

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(DAROWIZN PRZEKAZYWANYCH ZA POMOCĄ PETITIONSBY.SITE)

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://petitionsby.site.

2) „Usługodawca” – Fundacja Civic Tech, KRS: 0000829325 - ul. JANA KAZIMIERZA, nr 48, lok. 73, 01-248, WARSZAWA

3) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

4) „Użytkownik” – podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę, który zaakceptował Regulamin;

5) „Serwis pośrednictwa finansowego” – Stripe Payments Europe, Limited jest zarejestrowana w Irlandii, numer firmy IE513174. Siedziba: The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Irlandia.

6) „Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy na realizację jego działalności statutowej (celów statutowych) - za pomocą przelewu elektronicznego lub karty kredytowej, debetowej.

§2. Postanowienia ogólne

1) Celem usługi jest zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Usługodawcy.

2) Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

3) Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

4) Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej.

5) Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazanie Darowizny wyczerpuje przesłanki umowy, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy darowizny, która polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz Usługodawcy kosztem majątku Użytkownika.

6) Użytkownik oświadcza, że wie, iż w momencie dokonana przelewu ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 § 1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza że wykonana darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności prawnej.

§3. Warunki korzystania z Serwisu

1) W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania się, niezbędne jest łącznie:

a. połączenie z siecią Internet;

b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

d. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2) Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1. może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Użytkownika.

3) Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

§4. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1) Umowa zostaje zawarta z chwilą skorzystania z Serwisu. Do wykonania umowy konieczne jest posiadanie konta w Serwisie pośrednictwa finansowego.

2) Zawarcie Umowy jest dobrowolne.

3) Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

§5. Usługi

1) Usługodawca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Użytkowników usługę umożliwiającą, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazywanie Darowizn na cele statutowe działalności Usługodawcy.

2) Użytkownik może zdecydować się na regularne wsparcie działań Usługodawcy (zwanej dalej: „Subskrypcją”).

a. w celu uruchomienia Subskrypcji należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie Fundacji;

b. subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej;

c. decydując się na Subskrypcję Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej darowizny;

d. rozpoczęcie Subskrypcji jest równoznaczne z utworzeniem dla Użytkownika strony internetowej konta personalnego; dane dostępowe do konta są przesyłane Użytkownikowi za pomocą wiadomości email;

e. dostęp do konta personalnego jest możliwy na stronie której adres otrzymamy w wiadomości email po rozpoczęciu subskrypcji;

f. Usługodawca nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Użytkownika; dane te przechowuje operator płatności;

g. operator płatności, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token umożliwiające przypisanie do indywidualnego użytkownika/czki unikalnego identyfikatora za pomocą którego użytkownik/czka cyklicznie dokonuje darowizn w celu wsparcia działań Usługodawcy;

h. po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a Użytkownik – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Subskrypcji.

i. kolejne darowizny będą przekazywane w odstępne 30 dni.

j. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Subskrypcji. W tym celu należy się skontaktować z biurem Fundacja Civic Tech, KRS: 0000829325 - ul. JANA KAZIMIERZA, nr 48, lok. 73, 01-248, WARSZAWA wysyłając maila na [email protected]

§6. Opłaty

Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.

§7. Dane osobowe

1) Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2) Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o przekazaniu Darowizny przy korzystaniu z Serwisu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przekazania Darowizny na cele statutowe.

3) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, proszę się kontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

4) Dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych oraz uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest nawiązanie z darczyńcą kontaktu w celu złożenia podziękowań za darowiznę oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń. W tym celu przetwarzamy następujące dane:

a) imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika:

b) przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Usługodawcy w związku z wpłatą na rachunek Usługodawcy kwoty Darowizny;

c) dane adresowe (jeśli Użytkownik je przekazał).

5) Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.

6) Dane przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia podatkowego). Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub wskazany w odrębnych przepisach prawa.

7) Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

8) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

9) Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§8. Reklamacje

1) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Usługodawcę.

2) Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

3) Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4) Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie.

5) Usługodawca informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

6) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Serwisu pośrednictwa finansowego.

7) Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może skorzystać Usługobiorca.

§9. Usunięcie danych, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

1) Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy usunięcia swoich danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w treści takie żądanie na adres z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie, a Usługodawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie dane usunąć.

2) Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą.

3) Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Usługodawcę żądania, o którym

mowa w ust. 1.

4) Usługodawca może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego dane w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5) O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie §9 ust. 4, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał wypełniając formularz w Serwisie.

§10. Zmiany Regulaminu

1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2) Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

§11. Postanowienia końcowe

1) Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Usługodawcy.

УМОВЫ АКАЗАННЯ ПАСЛУГ У ЭЛЕКТРОННЫМ ВЫГЛЯДЗЕ
(АХВЯРАВАННЯЎ, ПЕРАВЕДЗЕНЫХ З ДАПАМОГАЙ PETITIONSBY.SITE)

§1. Азначэнні

Тэрміны, якія выкарыстоўваюцца ў сапраўдных Умовах, азначаюць:

1) "Сэрвіс" - інтэрнэт-сэрвіс, дасяжны па адрасе: https://petitionsby.site.

2) "Пастаўшчык паслуг" - фонд Civic Tech, KRS: 0000829325 - вул. Яна Казіміра, 48, 73, 01-248, Варшава

3) "Умовы" - гэтыя ўмовы.

4) "Карыстальнік" - асоба, якая нейкім чынам карыстаецца паслугамі, якія прадстаўляюцца у Сэрвісе пастаўшчыком паслуг, якая прыняла ўмовы;

5) "Сэрвіс фінансавага пасярэдніцтва" - Stripe Payments Europe, Limited зарэгістраваная ў Ірландыі, нумар кампаніі IE513174. Штаб-Кватэра: The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Дублін 2, Co. Дублін, Ірландыя.

6) "Ахвяраванне" - грашовыя сродкі, перададзеныя Карыстальнікам Пастаўшчыку паслуг на ажыццяўленне яго статутнай дзейнасці (статутных мэтаў) - з дапамогай электроннага пераводу або крэдытнай, дэбетавай карты.

§2. Агульныя палажэнні

1) Мэта паслугі - збор грашовых сродкаў для статутных мэтаў Пастаўшчыка паслуг.

2) Кожны Карыстальнік перад пачаткам выкарыстання сайта абавязаны азнаёміцца з Умовамі.

3) Выкарыстанне Сэрвісу азначае згоду і абавязацельства выконваць Умовы.

4) Пастаўшчык паслуг дае магчамасць карыстальнікам бясплатна азнаёміцца з Умовамі перад заключэннем дагавора аб аказанні паслуг у электронным выглядзе, размяшчаючы іх на вэб-сайце.

5) Карыстальнік заяўляе, што разумее, што ахвяраванне вычэрпвае перадумовы дагавора, названага ў арт. 888 Грамадзянскага кодэкса, гэта значыць дагавора дарэння, які прадугледжвае бясплатнае прадастаўленне ахвяравання Пастаўшчыку паслуг за кошт маёмасці Карыстальніка.

6) Карыстальнік заяўляе, што ведае, што ў момант здзейсненага транферту спраўджваюцца перадумовы, названыя ў арт. 890 § 1 сказ другі Грамадзянскі кодэкс, у якім гаворыцца, што зробленае ахвяраванне з'яўляецца сапраўдным незалежна ад формы прававой дзейнасці.

§3. Умовы выкарыстання

1) Для правільнага выкарыстання Карыстальнікамі паслуг, даступных на сайце, у тым ліку для эфектыўнай рэгістрацыі, неабходна ў сукупнасці:

a. падлучэнне да сеткі Інтэрнэт;

b. наяўнасць прылад, якія дазваляюць выкарыстоўваць рэсурсы сеткі Інтэрнэт;

c. выкарыстанне вэб-браўзэра, які дазваляе адлюстроўваць на экране прылады гіпертэкставыя дакументы, што звязаныя ў сетцы Інтэрнэт праз вэб-службу і падтрымліваюць мову праграмавання JavaScript, а таксама якія прымаюць файлы cookies;

d. наяўнасць актыўнай ўліковага запісу электроннай пошты (E-mail).

2) Выкананне некаторых тэхнічных патрабаванняў, выкладзеных у § 3 пункта 1. можа звязвацца з неабходнасцю спагання платы, у прыватнасці, атрымаць доступ да сеткі Інтэрнэт. Усе выдаткі, звязаныя з выкананнем тэхнічных патрабаванняў, ускладаюцца на Карыстальніка.

3) Выкарыстанне паслуг, якія прадстаўляюцца ў рамках Сэрвісу, з'яўляецца добраахвотным і бясплатным.

§4. Умовы заключэння дагавора аб аказанні паслуг у электронным выглядзе

1) Дагавор лічыцца заключаным з моманту пачатку выкарыстання Сэрвісу. Для выканання дагавора неабходна мець уліковы запіс у Сэрвісе фінансавага пасярэдніцтва.

2) Заключэнне дагавора з'яўляецца добраахвотным.

3) Пастаўшчык паслуг інфармуе Карыстальніка аб тым, што выкарыстанне Сэрвісу спалучана з пагрозамі, характэрнымі для паслуг, якія прадстаўляюцца ў электронным выглядзе, у прыватнасці магчымасцю ўстаноўкі шкоднаснага ПА трэцімі асобамі, фішынгу пароляў або спробы іншай дзейнасці, накіраванай на кантроль над прыватнасцю Карыстальніка. У той жа час Пастаўшчык паслуг паведамляе, што ён выканаў усе неабходныя крокі для мінімізацыі вышэйзгаданых рызык.

§5. Паслуга

1) Пастаўшчык паслуг аказвае на падставе гэтых умоў для Карыстальнікаў паслугу, якая дазваляе праз Сэрвіс фінансавага пасярэдніцтва перадаваць ахвяраванні на статутныя мэты дзейнасці пастаўшчыка паслуг.

2) Карыстальнік можа выбраць рэгулярную падтрымку дзеянняў Пастаўшчыка паслуг (далей - "падпіска").

а. для запуску падпіскі трэба выкарыстоўваць форму, размешчаную на вэб-сайце Фонду;

b. падпіска з'яўляецца штомесячным ахвяраваннем, аўтаматычна спагняецца з дапамогай крэдытнай або дэбетавай карты;

c. прымаючы рашэнне аб Падпісцы, Карыстальнік згаджаецца з тым, што аператар спаганяе з аплатнай карты грашовую суму, якая адпавядае суме заяўленага ахвяравання;

d. пачатак Падпіскі раўнасільны стварэнню для карыстальніка вэб-сайта персанальнага ўліковага запісу; даныя доступу да ўліковага запісу перадаюцца Карыстальніку па электроннай пошце;

e. доступ да асабістага рахунку магчымы на сайце, адрас якога Карыстальнік атрымае ў электронным лісце пасля пачатку Падпіскі;

f. Пастаўшчык паслуг не захоўвае даныя крэдытнай або дэбетавай карты Карыстальніка; гэтыя даныя захоўвае аператар аплаты;

g. плацежны аператар, пасрэднічая ў аплаце, выдае інструмент Token, які дазваляе прысвойваць індывідуальнаму Карыстальніку унікальны ідэнтыфікатар, з дапамогай якога Карыстальнік перыядычна ўносіць ахвяраванні ў падтрымку дзеянняў Пастаўшчыка паслуг;

h. пасля праверкі даных крэдытнай або дэбетавай карты Фонд атрымае першае ахвяраванне, а карыстальнік - электронны ліст з пацвярджэннем правільнага запуску Падпіскі.

І. наступныя ахвяраванні будуць праводзіцца з інтэрвалам у 30 дзён.

j. карыстальнік можа ў любы час адмовіцца ад падпіскі. Для гэтага неабходна звярнуцца ў офіс фонду Civic Tech, KRS: 0000829325 - вул.Яна Казіміра, 48, 73, 01-248, Варшава альбо на пошту [email protected]

§6. Зборы

Пастаўшчык паслуг не спаганяе з карыстальнікаў ніякіх камісій або іншых дадатковых збораў за ахвяраванні.

§7. Персанальныя даныя

1) Адміністратарам персанальных даных з'яўляецца Пастаўшчык паслуг.

2) Перадача персанальных даных носіць добраахвотны характар, аднак яна неабходная ў выпадку прыняцця Карыстальнікам рашэння аб Ахвяраванні пры выкарыстанні сэрвісу, у той меры, у якой гэта неабходна для перадачы Ахвяраванняў на статутныя мэты.

3) Па пытаннях, звязаных з вашымі данымі, уключаючы ажыццяўленне вашых правоў, звяртайцеся па адрасе электроннай пошты: [email protected]

4) Даныя будуць апрацоўвацца для ўстанаўлення кантакту пасля ўнясення Ахвяравання, выканання юрыдычных абавязацельстваў і выканання дагавора або прыняцця мер да яго заключэння. Прававой падставай апрацоўкі даных з'яўляецца арт.6 пункта 1 літ б, літ. З і літ. F Пастановы Еўрапейскага парламента і Савета (ЕС) 2016/679 ад 27 красавіка 2016 года аб абароне фізічных асоб пры апрацоўцы персанальных даных і аб свабодным абарачэнні такіх даных, гэта значыць выканання дагавора або прыняцця мер перад заключэннем па патрабаванні асобы, якой даныя датычацца, выканання юрыдычных абавязацельств, які накладаецца на адміністратара даных, а таксама абгрунтаванай цікавасці адміністратара даных, якім з'яўляецца ўсталяванне з ахвярадаўцам кантакту для падзякі за ахвяраванне і расследаванне магчымых прэтэнзій. Для гэтага мы апрацоўваем наступныя даныя:

a) імя Карыстальніка, прозвішча і адрас электроннай пошты:

b) прадастаўленыя праз Сэрвіс фінансавага пасярэдніцтва Пастаўшчыка паслуг у сувязі з унясеннем на рахунак Пастаўшчыка паслуг сумы ахвяравання;

c) адрасныя даныя (калі Карыстальнік перадаў іх).

5) Гэтыя даныя не будуць перададзены іншым асобам.

6) Даныя будуць захоўвацца на працягу 5 гадоў (усталяваны законам тэрмін падатковай даўніны). Па заканчэнні гэтага часу яны могуць быць апрацаваны на працягу тэрміну іскавай даўнасці або тэрміну, што пазначаны ў асобных палажэннях закона.

7) Даныя не будуць перадавацца за межы Еўрапейскай эканамічнай зоны або ў міжнародныя арганізацыі.

8) Карыстальнік мае права на доступ да сваіх персанальных даных, іх выпраўленне, выдаленне або абмежаванне апрацоўкі, а таксама права пярэчыць супраць далейшай апрацоўкі.

9) Адміністратар паведамляе, што ён не апрацоўвае вашыя даныя такім чынам, што прыводзіць да аўтаматызаванага прыняцця рашэнняў, уключаючы прафіляванне.

10) Карыстальнік мае права падаць скаргу ў наглядны орган: старшыня Упраўлення па абароне даных, вул. Стаўкі 2, 00-193 Варшава.

§8. Скарга

1) Кожны Карыстальнік мае права падаць скаргу па пытаннях, звязаных з функцыянаваннем сэрвісу, а таксама выкананнем паслуг Пастаўшчыком паслуг.

2) Скаргі павінны быць пададзеныя ў электронным выглядзе на адрас электроннай пошты: [email protected] або ў пісьмовай форме на адрас пастаўшчыка паслуг.

3) Пастаўшчык паслуг адкажа на скаргу на працягу 14 дзён з дня яе атрымання.

4) Адказ на скаргу будзе адпраўлены Карыстальніку на адрас электроннай пошты, пазначаны ў скарзе, або, калі скарга была паданая ў пісьмовай форме, на адрас электроннай пошты, пазначаны ў лісце.

5) Пастаўшчык паслуг паведамляе, што прэтэнзіі, якія тычацца паслуг, якія аказваюцца ў электроннай форме трэцімі асобамі, доступ да якіх звязаны з выкарыстаннем сэрвіса Пастаўшчыка паслуг, у тым ліку якія прадстаўляюцца Паслуг фінансавага пасярэдніцтва, разглядаюцца гэтымі асобамі на падставах і ў парадку, вызначаным у рэгламентах аказання паслуг гэтымі асобамі.

6) Пастаўшчык паслуг не нясе адказнасці за працу Сэрвіса фінансавага пасярэдніцтва.

7) Пастаўшчык паслуг паведамляе, што па адрасе http://ec.europa.eu/consumers/odr даступная платформа онлайн-сістэмы пазасудовага ўрэгулявання спрэчак паміж спажыўцамі і прадпрымальнікамі (платформа ODR), якую можа выкарыстоўваць Карыстальнік.

§9. Выдаленне даных, скасаванне і скасаванне дагавора

1) Карыстальнік мае права запатрабаваць ад Пастаўшчыка паслуг выдаліць свае даныя, даслаўшы электронны ліст, які змяшчае ў лісце такі запыт, на адрас Фонда з адрасу, паданага пад час рэгістрацыі на сайце, і Пастаўшчык паслуг абавязаны па такім запыце неадкладна выдаліць даныя.

2) Запыт на выдаленне даных эквівалентны заяве аб скасаванні дагавора, які злучае Карыстальніка з Пастаўшчыком паслуг.

3) Дагавор скасоўваецца з моманту атрымання пастаўшчыком паслуг запыту, пра які ідзе гаворка ў пункце 1.

4) Пастаўшчык паслуг можа скасаваць пагадненне з Карыстальнікам і выдаліць яго даныя ў выпадку, калі Карыстальнік парушае палажэнні сапраўднай Умовы або ў сувязі з выкарыстаннем сэрвісу Карыстальнік парушае агульнапрынятыя законы.

5) Аб факце скасавання дамовы ў рэжыме §9 пункта 4, Карыстальнік будзе праінфармаваны паведамленнем, накіраваным па электроннай пошце, на адрас электроннай пошты, які Карыстальнік падаў, запоўніўшы форму на сайце.

§10. Змены Правілаў

1) Пастаўшчык паслуг пакідае за сабой права ўносіць змены ва Ўмову.

2) Любыя змены Умовы будуць выстаўлены на сайце не менш чым за 14 дзён да даты ўступлення змяненняў у сілу.

§11. Заключныя палажэнні

1) Умовы дзейнічаюць з дня іх абвяшчэння на сайце Сэрвісу.

2) Умовы даступныя на сайце Сэрвісу ў форме, якая дазваляе іх адкрываць і зберагаць, а таксама ў офісе Пастаўшчыка паслуг.

ПОЛОЖЕНИЕ О ОКАЗАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
(Пoжертвований сделанных через веб-сайт PETITIONSBY.SITE)

§1. Определения

Термины, используемые в настоящих правилах, имеют следующие значения:

1) «Веб-сайт» — веб-сайт, доступный по адресу: https://petitionsby.site.

2) "Поставщик услуг" – Fundacja Civic Tech, KRS: 0000829325 - ul. JANA KAZIMERZA, 48, biuro 73, 01-248, WARSZAWA.

3) «Положение» - настоящее Положение.

4) «Пользователь» — лицо, которое каким-либо образом пользуется услугами, предоставляемыми Веб-сайтом Поставщика услуг, принявшее условия данного Положения.

5) «Сервис финансового посредничества» — Stripe Payments Europe, Limited зарегистрирован в Ирландии, номер компании IE513174. Адрес: The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Irlandia.

6) «Пожертвование» - денежные средства, перечисляемые Пользователем Поставщику услуг для осуществления его уставной деятельности (уставных целей) - электронным переводом либо с кредитной или дебетовой карты.

§2. Основные положения

1) Цель услуги – сбор денежных средств на уставные цели Поставщика услуг.

2) каждый Пользователь перед началом использования Веб-сайта обязан ознакомиться с условиями Положения.

3) Пользование Веб-сайтом означает согласие с условиями Положения и обязательство их соблюдать.

4) Поставщик услуг бесплатно предоставляет Пользователям возможность ознакомиться с условиями Положения перед заключением договора об оказании услуг в электронном виде, путем размещения его на Веб-сайте.

5) Пользователь подтверждает, что понимает, что передача денежных средств в виде Пожертвования исчерпывает условия договора, в соответствии с ст. 888 Гражданского кодекса, то есть договора дарения, который предполагает бесплатную передачу Поставщику услуг имущества Пользователя.

6) Пользователь подтверждает, что знает, что в момент совершенного перевода денежных средств сбываются условия, указанные в ст. 890 § 1 предложение второе Гражданского кодекса, в котором говорится, что сделанное Пожертвование является действительным независимо от формы правового действия.

§3. Условия пользования Веб-сайтом

1) Для правильного использования Пользователями услуг, доступных на Веб-сайте, в том числе для эффективной регистрации, необходимо в совокупности:

a. подключение к сети Интернет;

b. наличие устройств, позволяющих использовать ресурсы сети Интернет;

c. использование веб-браузера, позволяющего отображать на экране устройства гипертекстовые документы, связанные в сети Интернет через веб-службу WWW и поддерживающие язык программирования JavaScript, а также разрешающего файлы cookie;

d. наличие активной учетной записи электронной почты (e-mail).

2) выполнение некоторых технических требований, изложенных в § 3 пункте 1 может быть связано с необходимостью взимая платы, в частности, получение доступа к сети Интернет. Все расходы, связанные с выполнением технических требований, возлагаются на Пользователя.

3) пользование услугами, предоставляемыми в рамках Веб-сайта, является добровольным и бесплатным.

§4. Условия заключения договора об оказании услуг в электронном виде

1) Договор считается заключенным с момента начала пользования Вей-сайтом. Для выполнения условий договора необходимо иметь учетную запись в Сервисе финансового посредничества.

2) Заключение договора является добровольным.

3) Поставщик услуг информирует, что пользование Веб-сайтом связано с рисками, характерными для услуг, оказываемых в электронном виде, в частности, возможностью установки вредоносного программного обеспечения третьими лицами, фишингом паролей или попытками применения другой деятельности, направленной на установление контроля над данными Пользователя. В свою очередь Поставщик услуг сообщает, что он предпринял все необходимые шаги для минимизации вышеупомянутых рисков.

§5. Услуги

1) Поставщик услуг предоставляет на основании настоящего Положения для Пользователей услугу, позволяющую с помощью Сервиса финансового посредничества передавать Пожертвования на уставные цели деятельности Поставщика услуг.

2) Пользователь может выбрать регулярную поддержку действий Поставщика услуг (далее - "Подписка").

a. для оформления Подписки необходимо воспользоваться формой размещенной на Веб-сайте Поставщика услуг;

b. Подписка имеет характер ежемесячного Пожертвованием, автоматически передаваемого с помощью кредитной или дебетовой карты;

c. соглашаясь на Подписку, Пользователь соглашается на взимание Сервисом финансового посредничества с платежной карты денежной суммы, соответствующей заявленной сумме Пожертвования;

d. начало Подписки равносильно созданию для Пользователя Веб-сайта персональной учетной записи; данные доступа к учетной записи передаются пользователю по электронной почте;

e. доступ к персональной учетной записи возможен на сайте, адрес которого получен в электронном письме после начала подписки;

f. Поставщик услуг не хранит данные кредитной или дебетовой карты Пользователя; эти данные хранит Сервис финансового посредничества;

g. Сервис финансового посредничества, предоставляя посреднические услуги по реализации оплаты, предоставляет инструмент Token, позволяющий приписать Пользователю уникальный идентификатор, с помощью которого Пользователь периодически делает Пожертвования для поддержки действий Поставщика услуг;

h. после проверки данных кредитной или дебетовой карты Поставщик услуг получит первое пожертвование, а Пользователь - электронное письмо с подтверждением правильного запуска Подписки.

i. последующие Пожертвования будут осуществляться с интервалом в 30 дней.

j. Вы можете отказаться от подписки в любое время. Для этого необходимо связаться с офисом: Fundacja Civic Tech, KRS: 0000829325 - ul. JANA KAZIMIERZA, nr 48, lok. 73, 01-248, WARSZAWA, выслав письмо на электронный адрес [email protected]

§6. Оплаты

Поставщик услуг не взимает с Пользователей никаких комиссий или других дополнительных сборов за перечисление Пожертвований.

§7. Персональные данные

1) Администратором персональных данных является Поставщик услуг.

2Передача персональных данных носит добровольный характер, однако она необходима в случае принятия Пользователем решения о Пожертвовании при использовании Веб-сайта, в той мере, в какой это необходимо для осуществления Пожертвования на уставные цели.

3) По вопросам, связанным с персональными данными Пользователя, включая осуществление прав Пользователя, просьба обращаться по адресу электронной почты: [email protected]

4) Данные будут обрабатываться в целях установления контакта после внесения Пожертвования, выполнения юридических обязательств и исполнения договора или осуществления действий перед его заключением. Правовым основанием обработки данных является ст. 6 пункт 1 буква b, буква с и буква а Постановления Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободной передаче таких данных, то есть исполнения договора или принятия мер перед его заключением по требованию лица, к которому данные относятся, выполнения юридического обязательства, налагаемого на администратора данных, а также обоснованного интереса администратора данных, которым является установление с дарителем контакта с целью выражения благодарности за пожертвование и расследования возможных претензий. Для этого обрабатываются следующие данные:

a) имя, фамилия и адрес электронной почты Пользователя:

b) предоставленные Сервисом финансового посредничества Поставщику услуг в связи с зачислением на счет Поставщика услуг суммы Пожертвования;

c) адресные данные (если пользователь передал их).

5) Эти данные не будут переданы другим лицам.

6) Данные будут храниться в течение 5 лет (установленный законом срок налоговой давности). По истечении этого времени данные могут обрабатываться в течение срока исковой давности или срока, указанного в отдельных законодательных актах.

7) Данные не будут передаваться за пределы Европейской экономической зоны или международной организации.

8) Пользователь имеете право на доступ к своим персональным данным, их исправление, удаление или ограничение обработки, а также право на выражение возражения против дальнейшей обработки.

9) Администратор сообщает, что он не обрабатывает данные Пользователя таким образом, что это приводит к автоматизированному принятию решений, включая создание профиля.

10) Пользователь имеет право подать жалобу в надзорный орган: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§8. Рекламации

1) Каждый Пользователь имеет право подать жалобу по вопросам, связанным с функционированием Веб-сайта, а также с выполнением услуг Поставщиком услуг.

2) Жалобы необходимо подавать в электронном виде на адрес электронной почты: [email protected] или в письменной форме на адрес Поставщика услуг.

3) Поставщик услуг ответит на жалобу в течение 14 дней со дня ее получения.

4) Ответ на жалобу будет отправлен вам на адрес электронной почты, указанный в жалобе, или, если жалоба была подана в письменной форме, на адрес электронной почты, указанный в письме.

5) Поставщик сообщает, что претензии, касающиеся услуг, оказываемых в электронной форме третьими лицами, доступ к которым связан с использованием Веб-сайта, в том числе предоставляемых Сервисом финансового посредничества, рассматриваются этими лицами на основаниях и в порядке, определенном в положениях предоставления услуг этими лицами.

6) Поставщик услуг не несет ответственности за работу Сервиса финансового посредничества.

7) Поставщик услуг сообщает, что по адресу http://ec.europa.eu/consumers/odr доступна платформа онлайн-системы внесудебного урегулирования споров между потребителями и предпринимателями (платформа ODR), которую может использовать Пользователь.

§9. Удаление данных и расторжение договора

1) Пользователь имеет право потребовать от Поставщика услуг удалить свои данные, отправив электронное письмо, содержащее такой запрос, на адрес с адреса, указанного в ходе регистрации на сайте, а Поставщик услуг обязан по такому запросу незамедлительно удалить данные.

2) Запрос на удаление данных равнозначен заявлению о расторжении договора, связывающего Пользователя с Поставщиком услуг.

3) Договор расторгается с момента получения Поставщиком услуг запроса, о котором речь в пункте 1.

4) Поставщик услуг может расторгнуть соглашение с Пользователем и удалить его данные в случае, если Пользователь нарушит условия данного Положения или в связи с использованием Веб-сайта нарушит общеприменимые положения закона.

5) О факте расторжения договора в связи с §9 пункт 4, Пользователь будет проинформирован по электронной почте, отправленной на адрес электронной почты, который Пользователь предоставил, заполнив форму на Веб-сайте.

§10. Изменения Положения

1) Поставщик услуг оставляет за собой право вносить изменения в Положение.

2) Любые изменения в Положении будут выставлены на Веб-сайте не позже чем за 14 дней до даты вступления в силу.

§11. Заключительные положения

1) Положение вступает в силу со дня его объявления на Веб-сайте.

2) Положения доступны на Веб-сайте в форме, позволяющей его воспроизводить и сохранять, а также по адресу Поставщика услуг.